تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1367 
حقوق 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1371 
حقوق بین الملل 
دانشگاه شهید بهشتی 
 
خارج