سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش و پرورش 
مسؤولیت های فرهنگی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی 
مبلغ اعزامی به کردستان به مدت 5سال 
 
 
فرهنگی، تبلیغی  
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری در حج 
یک دوره عضویت در هیأت علمی 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
صدا وسیما 
نگارش صدها ساعت برنامه رادیویی و تلویزونی 
1360/07/01 
1367/07/02 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه اديان و مذاهب 
عضو هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مدرسه اسلامي هنر 
عضو شوراي طرح و برنامه 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
آيين نگارش ويرايش